ALASKA MALAMUUTIDE LIIDU põhikiri.

1.      ÜLDSÄTTED

1.1         Alaska Malamuutide Liit (edaspidi liit) on Eesti alaska malamuutide kasvatajaid, omanikke ja neist koosnevaid ühinguid (organisatsioone) ühendav ja esindav vabatahtlik eraõiguslik juriidiline isik.

1.2         Liidu nimi on Alaska Malamuutide Liit, ametlik lühend on AML. Ametlik nimetus inglise keeles on Alaskan Malamute Club of Estonia.

1.3         Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Lääne-Viruma, Laekvere vald.

1.4         Liit on mittetulunduslik tõu- ja aretusühing.

1.5         Liit on asutatud määramata tähtajaks.

1.6         Liit juhindub oma tegevuses kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, oma põhikirjast, Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) põhikirjast ning Rahvusvahelise Künoloogilise Föderatsiooni – Fédération Cynologique Internationale (edaspidi FCI) normatiividest.

1.7         Liit omab nime, pangaarvet, sümboolikat (koos nende kasutamise ainuõigusega) ja tal on iseseisev bilanss.

1.8         Liidu majandusaasta on 1. jaanuarist kuni 31.detsembrini.

2.      TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED

2.1         Eesmärgid:

2.1.1       Eesti alaska malamuutide kasvatajate ja omanike ühendaminne ühtsesse liitu.

2.1.2       Harrastustegevuse korraldamine ja suunamine.

2.1.3       Kennelteadlikkuse tõstmine.

2.1.4       Oma tõu arengu ja leviku abistamine Eesti Vabariigis.

2.1.5       Vastutustundliku ja loomakaitseseadustest lähtuva koerapidamise propageerimine.

2.2         Ülesanded vastavalt liidu eesmärkidele:

2.2.1       tõu aretuse koordineerimine ja kontrollimine vastavalt EKL-i ja FCI aretustöö eeskirjadele;

2.2.2       tõukasvatajate arvele võtmine ja vajalike andmete kogumine;

2.2.3       tõualane selgitustöö;

2.2.4       tõualase kirjanduse ja meenete väljaandmine ja müük, teabematerjalide kogumine ja levitamine;

2.2.5       tõu erinäituste, töökatsete ja võistluste ning kasvatajate õppepäevade ja seminaride korraldamine;

2.2.6       alg- ja täiendkoolituse, kursuste ja õppepäevade organiseerimine ja läbiviimine töökatsete kohtunikele;

2.2.7       koostöö korraldamine EKL-i, teiste tõu- ning koeraspordiühingute- ja klubidega ning muude kennelühendustega;

2.2.8       liidu liikmete ja tulevastele koeraomanike nõustamine koera soetamisel ja kasvatamisel;

2.2.9       liidu liikmete huvide esindamine Eestis ja välismaal;

2.2.10   tõualaste küsimuste esindamine EKL-s;

2.2.11   koerapidamistarvikute ost, müük ja vahendus.

3.        LIIKMED, NENEDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1         Liidu liikmeks võib vastavalt Eesti Vabariigi seadustele olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes kohustub täitma liidu põhikirja ning ka nende juriidiliste isikute põhikirju ja reegleid, millesse liit kuulub.

3.2         Liikmeks vastuvõtmise otsustab liidu juhatus taotleja avalduse alusel ning liikme- ja sisseastumismaksu tasumisel. Liidu juhatus ei pea oma otsust põhjendama, negatiivse otsuse korral sisseastumis- ja liikmemaks tagastatakse. Liikmete arvestust peab juhatus.

3.3         Liikmelisust arvestatakse liikmemaksu tasumise päevast jooksva aasta eest.

3.4         Liikmel on õigus astuda liidust välja, esitades vastava avalduse liidu juhatusele. Liige loetakse liidust lahkunuks ühe kuu möödumisel avalduse esitamise päevast.

3.5         Liikme õigused peatuvad automaatselt, juhul kui ta pole tasunud liikmemaksu neljateiskümne kalendripäeva jooksul peale liikmemaksu tähtaja saabumist. Kui liikmel on kolme kuu jooksul tasumata liikmemaks, võib juhatuse otsusega liikme liidust välja arvata. Liige võib väljaarvamise vaidlustada liidu üldkoosolekul, üldkoosoleku otsus on lõplik. Muudel juhtudel, näiteks kui liige on tekitanud liidule varalist või moraalset kahju või käitunud põhikirja vastaselt, teeb väljaarvamise otsuse üldkoosolek. Väljaarvatud liikmele ei tagastata liikmemaksu, registreerimistasusid ja muid kulusid, mida ta on kandnud liikmeks olemise ajal. Vastuvõetud otsus jõustub määramise päevast ja sellest teavitatakse isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Teade loetakse kättetoimetatuks viis päeva peale teavituse saatmist.

3.6         Liidu liikmel on õigus:

3.6.1       osaleda liidu üldkoosolekul ja muus tegevuses vastavalt liidu põhikirjale;

3.6.2       valida ja olla valitud liidu juhtorganitesse;

3.6.3       saada juhatuselt teavet liidu tegevuse kohta ja esitada oma ettepanekuid liidu tegevuseks;

3.6.4       saada soodustusi liidu korraldatud üritustel ja müüdavatelt tarvikutelt;

3.6.5       kasutada liidu vara juhatuse kehtestatud korra alusel;

3.6.6       osaleda aktiivselt liidu tegevuses ja propageerida liidu eesmärke;

3.6.7       astuda liidust välja.

3.7         Liidu liige on kohustatud:

3.7.1       täitma liidu põhikirja ja üldkoosoleku ning juhatuse seaduspäraseid otsuseid;

3.7.2       tasuma liikmemaksu ja teisi tasusid liidu juhatuse kehtestatudsuuruses ja tähtajal;

3.7.3       hoidma ja säästlikult kasutama liidu vara ja materiaalseid vahendeid.

4.        LIIDU JUHTIMINE

4.1         Liidu kõrgeimaks juhtorganiks on üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik liidu liikmed.

4.1.1       Kutse üldkoosolekule koos päevakorraga saadetakse liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 21 päeva enne koosoleku toimumist.

4.1.2       Liidu liiget esindab üldkoosolekul ainult tema ise või lihtvolituse alusel teine liige.

4.1.3       Üks liige võib volituse alusel esindada ainult ühte liidu liiget.

4.1.4       Liidu liige saab volituse alusel olla esindatud kalendriaastas ühel üldkoosolekul.

4.2         Üldkoosolek võib teha otsuseid kõigis küsimustes, mis ei ole seaduse ega põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

4.3         Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid ainult nendes küsimustes, mis on teatavaks tehtud enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

4.4 Üldkoosoleku läbiviimiseks vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja liidu põhikirjale:

a)                 kontrollitakse koosoleku seaduslikust,

b)                 kontrollitakse kohalolijaid ja hääleõiguslikke liikmeid,

c)                 valitakse koosoleku juhataja, protokollija ning häältelugeja;

4.5              Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

4.5.1       liidu põhikirja muutmine;

4.5.2       liidu eesmärgi muutmine;

4.5.3       liikme väljaarvamine;

4.5.4       juhatuse liikmete ja revidendi(de) valimine, nende ettekannete ja aruannete läbiarutamine ja kinnitamine;

4.5.5       majandusaasta aruande, järgneva aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;

4.5.6       juhatuse liikmete ja revidendi(de) töö kohta esitatud kaebuste läbivaatamine ja lahendamine;

4.5.7       liidu tegevuse lõpetamine;

4.5.8       muude küsimuste otsustamine, mis ei ole Eesti Vabariigi seaduste ega põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.6         Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist.

4.7         Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui üldkoosolekul on esindatud vähemalt 1/4 liidu liikmete häältest.

4.8         Juhul, kui üldkoosolekul ei ole esindatud nõutav arv hääli, kutsutakse sama päevakorraga samal päeval poole tunni möödumisel eelmise üldkoosoleku lõpust kokku uus üldkoosolek ja see on otsustusvõimeline sõltumata esindatud häälte arvust.

4.9         Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega hääletamisel. Võrdse häälte arvu korral hääletamisel on otsuse langetamisel määravaks koosoleku juhataja hääl.

4.10     Igal liidu liikmel on üks hääl.

4.11     Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära tuues 1/10 liidu liikmetest.

4.11.1   Erakorralise üldkoosoleku toimumise kohast ja ajast teavitatakse liidu liikmeid kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist, näidates ära erakorralise koosoleku kokkukutsumise põhjuse ja päevakorra.

4.11.2   Kui juhatus ei kutsu erakorralist koosolekut kokku vaatamata 1/10 liikmete nõudele, võivad nõude esitanud liikmed ise üldkoosoleku kokku kutsuda.

5        JUHATUS

5.1         Liitu juhib ja esindab juhatus, mis koosneb kolmest kuni viiest liikmest.

5.2         Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kolm aastat.

5.3         Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

5.4         Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist edasi anda kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui see on lubatud üldkoosoleku otsusega.

5.5         Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe ja vajadusel juhatuse aseesimehe, kes korraldavad juhatuse tööd.

5.6         Juhatuse ülesanneteks on:

5.6.1       sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine, liikmete arvestuse pidamine, liikmemaksude laekumise jälgimine;

5.6.2       ürituste, seminaride, koolituste, võistluste jm korraldamine;

5.6.3       aretustöö koordineerimine ja vastavate normide väljatöötamine;

5.6.4       raamatupidamise korraldamine;

5.6.5       üldkoosolekute kokkukutsumine, ettevalmistamine ja läbiviimine;

5.6.6       majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule.

5.7         Juhatuse koosolekud:

5.7.1       toimuvad vähemalt neli korda aastas või vastavalt vajadusele;

5.7.2       kutsub kokku juhatuse esimees või tema äraolekul aseesimees;

5.7.3       Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui otsustamisel osalevad kolme- või neljaliikmelise juhatuse korral vähemalt kaks juhatuse liiget, kaasaarvatud juhatuse esimees, viieliikmelise juhatuse korral vähemalt kolm juhatuse liiget, kaasaarvatud juhatuse esimees.

5.7.4       Juhatuse koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte jagunemisel pooleks otsustab juhatuse esimehe hääl.

5.8         Kui juhatuse liige on majandusaasta kestel kõrvale hoidnud oma kohustuste täitmisest, siis võib üldkoosolek tema asemele valida uue liikme kuni volituste tähtaja lõpuni.

6        LIIDU VAHENDID JA VARA

6.1         Liit omab vahendeid ja vara, mis on vajalikud liidu tegevuste läbiviimisel. Varalised vahendid moodustuvad:

6.1.1       sisseastumis- ja liikmemaksudest;

6.1.2       füüsiliste- ja juriidiliste isikute annetustest;

6.1.3       riiklikest- ja omavalitsuste toetustest;

6.1.4       toetustest sihtkapitalidelt ja sihtasutustelt;

6.1.5       põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamlepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, kirjastustegevustest, varustuse müügist, tehingutest kinnisvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning muudest laekumistest.

6.2         Liidu vahendid ja vara kuuluvad liidule ning neid kasutatakse ja käsutatakse liidu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale. Liit ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste ees, liikmed ei kanna varalist vastutust liidu kohustuste eest.

7        KONTROLL JA ARUANDLUS

7.1        Liidu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt seadusele.

7.2         Juhatus koostab majandusaasta aruande seaduses sätestatud korras.

7.3         Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

7.4         Üldkoosolek võib liidu teiste organite tegevuse üle järelevalve teostamiseks määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

7.5         Revidendiks või audiitoriks ei või olla juhatuse liige ega raamatupidaja.

8        LIIDU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

8.1         Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete häältest.

8.2         Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine (likvideerimismenetlus). Liidu likvideerijateks on liidu juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole määratud teisiti. Liidu sundlõpetamine toimub seaduses sätestatud korras ja alustel.

8.3         Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse allesjäänud vara üldkoosoleku otsusega tasuta üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik- õiguslikule juriidilisele isikule.

 

 

Kinnitatud 07.04.2013 liidu üldkoosolekul